Doplnky do aut kosik
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
Doplnky do aut profil
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
 

Reklamačný poriadok

Predávajúci:

obchodné meno: Dapel s.r.o.
sídlo: Maybaumova 44, 080 01 Prešov
prevádzka: K Surdoku 4, 080 01 Prešov
IČO: 47583495 IČ DPH: SK2024000286

1.Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom.
Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
Vzťah medzi dodávateľom a spotrebiteľom sa pri uplatňovaní reklamácií upravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.
Reklamačný poriadok je vydaný v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, z

 

ákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
Spotrebiteľ prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok dňom kúpy tovaru.

2. Zodpovednosť za chyby predaného tovaru

Dodávateľ zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
Záručná doba na predaný tovar predstavuje dobu v dĺžke trvania 24 mesiacov. V prípadoch, kedy samotná povaha tovaru predurčuje jeho rýchle opotrebovanie a neumožňuje tovar dlhšie užívať (jedná sa o tovar spotrebného charakteru ktorého životnosť je kratšia ako záručná doba, tovar ktorý podlieha bežnému opotrebovaniu: batérie, žiarovky...) zo samotnej povahy tovaru nie je možné na taký druh tovaru uplatniť záručnú dobu v dĺžke trvania 24 mesiacov. Dodávateľ v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže poskytnúť záruku presahujúcu 24 mesiacov, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
Ak dôjde k výmene tovaru (alebo jeho časti) za nový tovar (alebo jeho časť), začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru (alebo jeho časti).
Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na chyby tovaru vzniknuté použitím neautorizovaného spotrebného materiálu, používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežným pracovným podmienkam, nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou, všeobecnými zásadami, neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním, či zanedbanou starostlivosťou o tovar, zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN, meteorologickými vplyvmi.
Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa taktiež nevzťahuje na chyby tovaru v prípade, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, ak bol poškodený haváriou, ak bol poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, vniknutím cudzích látok do výrobku, poruchou elektrického prúdu alebo tým, že spotrebiteľ používal a manipuloval s tovarom v rozpore s návodom na použitie (návod je dodávaný s každým výrobkom) a v rozpore so záručnými podmienkami výrobcu.

3. Spôsob vybavenia reklamácie

Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke:

Názov a adresa prevádzky: Dapel s.r.o., K Surdoku 4; 080 01 Prešov
Reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel. č.): Peter Štofaník, predajca, 0919 041 667

K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Zariadenie musí byť dodané na reklamáciu v pôvodných obaloch vrátane príslušenstva.
Spotrebiteľ si uplatňuje právo na opravu zakúpeného tovaru, právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu v mieste prevádzky podnikania dodávateľa.
Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Spotrebiteľ je povinný reklamovať chyby tovaru u dodávateľa bez zbytočného odkladu, inak spotrebiteľovi zaniká právo voči dodávateľovi na bezplatné odstránenie chyby.
Pri predkladaní tovaru na reklamáciu predkladá spotrebiteľ tento tovar v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe tovaru a inú dokumentáciu súvisiacu s kúpou tovaru (záručný list, návod na použitie...)
Dodávateľ vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo
vhodnej forme zvolenej dodávateľom (email alebo písomná podoba), v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v potvrdení o uplatnení reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje dodávateľ spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. inou vhodnou formou tak, aby preukázateľne došlo k doručeniu tejto informácie. Zároveň dodávateľ spotrebiteľovi doručí prostredníctvom e - mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol dodávateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje dodávateľ a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však spotrebiteľ nemôže pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.
Akékoľvek prepravné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie u dodávateľa,
znáša spotrebiteľ, ak nie je stanovené inak. V prípade oprávnenej reklamácie znáša
náklady s prepravou opraveného tovaru dodávateľ.
V prípade ak sa v zmysle príslušných zákonných ustanovení nejedná o reklamáciu,( mechanické poškodenie tovaru, používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, neodborné zaobchádzanie, neodborná inštalácia zanedbanie starostlivosti o tovar,...), znáša náklady spojené s prepravou tovaru spotrebiteľ.
Náklady súvisiace s opravou reklamovaného tovaru po uplynutí záručnej doby znáša v celom rozsahu spotrebiteľ. V prípade, že spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky
presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, ktorú dodávateľ predlžil v prospech
spotrebiteľa, je potrebné predložiť originál záručného listu. V takom prípade je dodávateľ povinný postupovať ako v prípade uplatnenia riadnej záručnej reklamácie.
V prípade reklamácie omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod. osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí.

4. Závere né ustanovenia

Spotrebiteľ v okamihu nákupu, alebo v okamihu potvrdenia objednávky zo strany dodávateľa, realizovanej prostredníctvom webovej stránky, súhlasí s reklamačnými podmienkami dodávateľa.
Dodávateľ si účinnosťou tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní noriem Občianskeho zákonníka a ostatných
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.

Dodávateľ reklamačným poriadkom v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne a včas informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za chyby vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
Ak sa pri záručnej oprave zistí, že oprava nespadá do zoznamu záručných podmienok, reklamácia nebude uznaná a náklady na opravu hradí majiteľ výrobkuV Prešove, dňa 18.06.2014

 Odstúpenie od zmluvy

 

Najpredávanejšie

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami

Loga vyrobcovLoga vyrobcovLoga vyrobcovLoga vyrobcov